Starejši Ravne

Za starejše, naše očete, mame, babice in dedke

Ohlapna definicija skupinske programske opreme, da je to vsaka programska oprema, ki nam omogoča izvajanje posamezne naloge ali sodelovanje v skupini z uporabo aplikacij, omrežja in komunikacij, ne upošteva specifičnih nalog, ki jih oddelki želijo realizirati s pomočjo skupinske programske opreme. Ker ima vsak oddelek drugačne cilje, so zato tudi njihove zahteve različne. In zato tudi taka raznolikost punudbe produktov. Na primer: upravljalec informacijskih sistemov želi skupinsko programsko opremo uporabiti za upravljanje, nadzor in standardizacijo dostopa do podatkov, izvajati reinženiring in mogoče celo avtomatizirati podporo aplikacijam podjetja tipa odjemalec/strežnik. Želi imeti okolje za hiter razvoj, uporabo in spreminjanje aplikacij za različne odjemalce in strežnike in pri tem nadzirati dostop uporabnikov do skupnih podatkov in aplikacij. Če je le mogoče, želi uporabiti obstoječo podatkovno zbirko in infrastrukturo. Seveda je pomembna tudi preprosta zaščita podatkov in drugi pripomočki, ki omogočajo nemoteno delo.

Na drugi strani so zahteve končnega uporabnika in oddelčnih vodij. Ti želijo preprost dostop do informacij, podporo za skupinska dela, skupne dokumente, projekte in pri tem uporabiti že poznana orodja. Glavna kvaliteta skupinske programske opreme je preprostost sodelovanja skupine in avtomatizacija opravil. Pomembna je tudi možnost iskanja po skupni shrambi objektov, identifikacija lastnikov in uporabnikov teh objektov, podatki o tem kdo je spreminjal objekt in kakšne so te spremembe.

Seveda to pomeni, da sta računalniški center in uporabnik pogosto na nasprotnih bregovih. Oddelki želijo imeti svoje lokalne podatkovne zbirke, obrazce, skupni informacijski center pa se bori za konsolidacijo podatkovnih zbirk in en sam pogled na obstoječe podatke. Posebej še s pohodom interneta postaja tudi problem varnosti in zaščite podatkov tako dostopnih podatkov vse pomembnejši.

Skupinska programska oprema organizacije temelji na distribuiranih objektih. Izvaja se tako na strani odjemalca kot na strežnikih, upravlja in integrira vse aplikacije, podatke in uporabnike. Uporabniki lahko uporabljajo skupne podatke/objekte s sodelavci v projektni skupini ali podjetju in lahko avtomatizirajo izdelavo, spremembe in distribucijo podatkov. V istem okolju uporabljajo poznane obstoječe aplikacije na odjemalcih, strežnikih. Z uporabo obstoječih aplikacij so stroški administriranja in usposabljanja uporabnikov seveda mnogo nižji.

Ta programska oprema mora imeti vse tiste funkcije, ki jih običajno pričakujemo od skupinske programske opreme: skupni dokumenti/objekti, elektronska pošta, upravljanje dokumentov, delovni tok; poleg tega še vključevanje obstoječih aplikacij v okolje skupinske programske opreme.

Velika dodatna prednost je, da se ob naslednji priključitvi na sistem, s katerega koli delovnega mesta, ki je lahko kjerkoli na svetu, vrnemo v okolje kakršno smo pustili na ‘mizi’, ko smo se odjavili od sistema, ob predpostavki, da nam administrativna pravila to dovoljujejo.

In kakšne so koristi za informacijske centre? Razvijalci gradijo aplikacije v objektno orientiranem okolju s komponentami. Zelo zahtevne rešitve lahko izdelajo na osnovi že obstoječih skupnih razredov in komponent. Novo funkcijo izdelajo s preprosto spremembo konfiguracije ali spremembo obsoječe komponente, lahko pa dodajo tudi nove komponente ali razrede. Vsako komponento, ki jo dodajo, lahko uporabijo v novih rešitvah. Sprememba komponente pomeni tudi avtomatično spremembo vseh rešitev v katere je ta komponenta vključena.

MOŽNOSTI

Na trgu obstajajo produkti, ki nudijo centralizirano upravljanje in nadzor ter druge rešitve usmerjene bolj k uporabniku. V manjkajoči niši možnosti – kot jo definira Aberdeen je Compaq razvil Work Expeditor kot rezultat izkušenj Digitala, vodilnega sistemskega integratorja postavitve Microsoft Exchange okolij. Compaq je letos priključil Digital in ta produkt je prvi na trgu pod novim vodstvom! Work Expeditor dopoljnjuje okolje Microsoft BackOffice in Microsoft okolje uporabnika.

Dodaj odgovor